Privacy policy

AVG-wet: privacyverklaring

Stichting BaarnHuis, gevestigd aan de Parkstraat 28 3743 EE Baarn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Stichting BaarnHuis
Parkstraat 28 
3743 EE  Baarn
06-50263302 / 06-30002326
website: http://www.baarnhuis.nl
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Amber Heuwekemeijer is de Functionaris Gegevensbescherming van stichting BaarnHuis en is te bereiken via : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting BaarnHuis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Persoonsgegevens van bewoners Ouders / wettelijk vertegenwoordigers
Voor- en achternaam Voor- en achternaam
Geslacht Geslacht
Geboortedatum Geboortedatum
Adresgegevens Adresgegevens
Telefoonnummer Telefoonnummer
E-mailadres E-mailadres
ZZP indicatie Bankrekeningnummer
PGB beschikking  
Bankrekeningnummer  

       Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en basis van grondslag verwerken persoonsgegevens

Stichting BaarnHuis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
●    Het afhandelen van uw betaling
●    Het wonen als collectieve woongroep mogelijk te maken
●    Het samenwerken met de zorgaanbieder
●    U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
●    U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
●    Stichting BaarnHuis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de inspectie zorgautoriteit en zorgkantoor.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting BaarnHuis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurder of medewerker van Stichting BaarnHuis) tussen zit. Stichting BaarnHuis gebruikt hiervoor geen computerprogramma's of -systemen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen, bewaart Stichting BaarnHuis uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
●    Personalia    > bewaartermijn: tot 5 jaar na verlaten 
●    Wonen BaarnHuis Adres    > bewaartermijn: tot 5 jaar na verlaten
●    Zorggegevens     > bewaartermijn: tot 5 jaar na verlaten

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting BaarnHuis verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Stichting BaarnHuis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting BaarnHuis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen (vervolg)

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Stichting BaarnHuis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Stichting BaarnHuis gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken om persoonsgegevens te verzamelen.

Social media

Bij Stichting BaarnHuis maken wij gebruik van Facebook, Instagram en Whatsapp. Wij maken of gebruiken mogelijk foto’s en ander beeldmateriaal op sociale media, krant en televisie van potentiële bewoners en hun ouders en familieleden. Indien u hiertegen bezwaar heeft, als u hierover vragen of opmerkingen heeft, laat het ons weten via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Beveiliging persoonsgegevens

Stichting BaarnHuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. (o.a. opslag in cloud, beveiligde omgeving in administratiesysteem) Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Volg ons

Neem contact op

Postadres: Parkstraat 28 3743 EE Baarn
Email: stichtingbaarnhuis@gmail.com
Algemeen tel: +31(0)6 20 94 12 84
Telefoon 1: +31(0)6 30 00 23 26 (Gill Pinchetti)
Telefoon 2: +31(0)6 50 26 33 02 (Bart Sonnenberg)
IBAN: NL39RABO0355174359 t.n.v. Stichting BaarnHuis
KvK: 70910634
RSIN: 858507353