Slide background

ook interesse in ons

Baarn

Huis?

Inleiding

Stichting BaarnHuis is een ouderinitiatief met als doel om in Baarn een kleinschalig wooninitiatief te realiseren waar jongeren met een verstandelijke beperking een eigen thuis in een gezamenlijk huis krijgen. Ruimte voor privacy en tijd voor zichzelf, ouders en familie dichtbij en 24/7 professionele ondersteuning. Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen kwaliteiten, uitgaan van wat je wél kunt. De intentie is om een woongroep te zijn waar sociaal contact en verbinding op een ‘huiselijke’ manier vorm krijgt.

In deze toetredingsprocedure worden de stappen beschreven die het BaarnHuis hanteert om te komen tot een evenwichtige en homogene samenstelling van de bewonersgroep. Met deze procedure, het bewonersprofiel en projectplan hoopt het BaarnHuis een goede inschatting te kunnen maken van de bewoner.

 

Screening

Opvragen van digitale informatie, bv van school, Zorgplannen, testgegevens, indicatie etc. om op papier een juist beeld te verkrijgen. Het plannen en houden van een gesprek met familie, in aanwezigheid van de kandidaat (liefst live aan huis). Aan de hand van een vast format komen de belangrijkste vraagstukken aan de orde. Het uitwerken in een verslag, het vervolgens toezenden van het verslag aan de ouders en ondertekening. Eventuele aanvullingen van ouders verwerken, waarna het advies volgt. Soms is aanvullend contact nodig met behandelcentra, school of andere instelling waar kandidaat is geweest. Bij een negatief advies krijgt u evengoed een factuur á € 325. Op basis van de uitslag van de screening wordt bepaald of de potentiële bewoner aansluit bij de zorgmogelijkheden van BaarnHuis en bij de andere bewoners. 

Bij gelijke geschiktheid, gaat plaatsing op volgorde van:

  • Aanmelding
  • Woonachtig in regio Baarn
  • Mix jongens en meisjes
  • Leeftijd
  • Indicatie VG.


Aanmelding

Als u op basis van de informatie over het BaarnHuis belangstelling heeft voor een plek in het huis kunt u zich aanmelden via het belangstellingsformulier

Gesprek

Op basis van uw aanmelding i.c.m. bovenstaande toetsing vindt een oudergesprek plaats tussen ouders/verzorgers en leden van het bestuur. Dit gesprek is bedoeld om nader kennis te maken, verwachtingen uit te wisselen, de visie op het BaarnHuis te delen en de actieve bijdrage aan het BaarnHuis te bespreken.
U krijgt vooraf een vragenlijst  ter ondersteuning van het oudergesprek.

Inschrijving

De definitieve inschrijving volgt na een positief gesprek en toetsing aan het bewonersprofiel. U ontvangt dan een intentieovereenkomst t.b.v. de inschrijving.
Na inschrijving kan de kandidaat-bewoner meedoen aan de intake die wordt uitgevoerd door een externe gedragsdeskundige.

Intake

U heeft zelf al kunnen beoordelen of de kandidaat-bewoner in het profiel past. In het gesprek met de gedragsdeskundige wordt dat nader onderzocht. Voor de intake komt een gedragsdeskundige bij u en de kandidaat-bewoner op huisbezoek om zich een beeld te vormen over de mogelijke geschiktheid van de kandidaat-bewoner voor het BaarnHuis.

Voorafgaand aan het huisbezoek wordt u gevraagd (digitaal) informatie te verstrekken. Tevens zal de gedragsdeskundige een inschatting maken of de toekomstige bewoner in de groep kan functioneren.

Financiën

Voor de intake (het gesprek met de gedragsdeskundige)krijgt u een factuur van 50% van de kosten. Dit is de eigen bijdrage die u hiervoor betaald ongeacht de uitkomst van het advies van de intake. Hiervoor kunt u eventueel het verantwoordingsvrije bedrag van het PGB gebruiken. De rest van de kosten worden voorgeschoten en komen ten laste van het zorgbudget als het wooninitiatief draait.

Advies

Na het gesprek ontvangt u een verslag. Als u hiermee akkoord gaat stuurt u het ondertekend retour naar de gedragsdeskundige. Na ontvangst van het geaccordeerde verslag zal de gedragskundige een advies geven. Dit advies is altijd onderbouwd en kan aangevuld worden met enkele aanbevelingen. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorsturen van het advies aan het bestuur.

Plaatsing

Op basis van het advies neemt het bestuur een gemotiveerd besluit en stelt u hiervan in kennis. Bij een positief besluit is de kandidaat-bewoner een toekomstige bewoner van het BaarnHuis geworden!

 


1 Met het verstrekken van deze gegevens geeft u toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens met het doel om toekomstige bewoners te screenen voor het BaarnHuis.

Bewonersprofiel

01
Bewoners van het BaarnHuis zijn woonachtig in Baarn en/of ouders/verzorgers woonachtig in Baarn, regio Eemland, regio Gooi en Vechtstreek.
02
Wonen in het BaarnHuis is mogelijk met een Wlz-indicatie en PGB. Per 1 januari 2015 zijn de indicaties beschreven in zorgprofielen die aansluiting vinden bij de oude benamingen met een ZZP nummer. Het is mogelijk in de woongroep te gaan wonen met de profielen 3VG t/m 6VG.
03
Bij de LG-profielen moet opgemerkt worden dat de verstandelijke beperking leidend is. Alle kandidaten worden beoordeeld op geschiktheid op basis van dit bewonersprofiel.
04
De minimum leeftijd bij bewoning is 23 jaar; eventueel tekort aan individuele inkomsten om de woon- en leefkosten te dragen, als gevolg van geen of een beperkte Wajong-uitkering (vanaf 23 jaar het hoogste niveau), zullen door de bewoner zelf opgebracht moeten worden.
05
De intentie van het BaarnHuis is om een ‘woongroep’ te zijn, waar sociale ontmoeting en verbinding op een ‘huiselijke’ manier vorm krijgen. Dit betekent dat bewoners hiervan in bepaalde mate moeten kunnen en willen profiteren. Er wordt van bewoners verwacht dat ze regelmatig deelnemen aan sociale momenten (bijvoorbeeld gezamenlijk eten) en, passend bij iemands mogelijkheden, een bijdrage leveren aan het gezamenlijk wonen (bijv. in de vorm van taken, sociale activiteiten). De groep zal bestaan uit mannen en vrouwen.
06
Langdurig verblijf/wonen is het uitgangspunt.
07
Bij instroom (d.w.z. het moment van fysiek huren) is de bewoner niet jonger dan 23 jaar en niet ouder dan 45 jaar. (Mits anders overeengekomen). De kandidaat heeft een leeftijd passend bij de groep.
08
Voor het onderling samen leven (en eenduidige ondersteuning) is het zinvol als de groep bewoners op ongeveer hetzelfde ontwikkelingsniveau functioneert. Dat wil zeggen dat ze ongeveer hetzelfde kunnen en aankunnen en niet (door medebewoners) worden overvraagd.
09
De bewoner heeft geen zwaar lichamelijke beperking waardoor in de woonvorm de hele dag zorg nodig is en heeft geen gedragsproblemen die overlast veroorzaken voor de medebewoners waarbij de sociale veiligheid in het gedrang komt.
10
Er kan sprake zijn van bijkomende problematiek, zoals beperkte gedrags- en/of aanpassingsproblemen. Op het moment dat dit zich voordoet, dient het gedrag onderwerp van gesprek en ondersteuning te zijn. Bij de intake geldt dat als er reeds sprake is van ernstige problemen, moet worden ingeschat of de woonvorm geschikt genoeg is én het gedrag voldoende begeleidbaar lijkt.
11
Bewoners moeten fysiek in staat zijn om zelfstandig te kunnen eten en beschikken over enige zelfredzaamheid ten aanzien van het dagritme.
12
Bewoners moeten enigszins zelf in staat zijn begeleiding te bellen of op te zoeken voor hulp.
13
Individueel benodigde zorg mag structureel geen onevenredig beslag leggen op de zorg en begeleiding voor de gehele woonvorm.
14
De bewoner heeft dagbesteding en/of werk, minimaal 8 dagdelen (4 dagen) per week. Het is een optie om bijvoorbeeld twee vaste dagen te benoemen als mogelijke vrije dagen. Op die twee dagen kan dan de hele dag begeleiding aanwezig zijn. Bij langdurige uitval kan dat een onevenredig beslag leggen op de inzet van de begeleiding. Indien dat langdurig is, dan zal dat onderwerp van gesprek dienen te zijn met de budgethouder.
15
Meer zorg = meer kosten = meer betalen, maar vooral in alle creativiteit iets anders bedenken.
16
In de Woongroep zal een nachtzorg met slaapaccommodatie geboden worden.
17
Er komt een oproepsysteem dat is aangesloten op het alarmeringssysteem van de slaapwacht. (Domotica)
18
De bewoner gebruikt geen drugs. Ten aanzien van alcoholgebruik is het standpunt dat een ‘biertje op z’n tijd’ moet kunnen.
19
Samenwonen in één appartement is niet toegestaan.
20
Twee appartementen “delen”: Als dat past in het geheel van de groep en er vanwege de relatie geen afwijkend gedrag is, dan moet dat kunnen. Van belang is dat iedere bewoner zijn eigen appartement behoudt. Dat men in de één slaapt en in de ander woont, is op zich geen probleem. “Het stel” wordt net als ieder ander op het gedrag beoordeeld en zo nodig daarover worden aangesproken.
21
Er is een wettelijke vertegenwoordiger in de vorm van curator, mentor/bewindvoerder.
22
Het bestaan van een huurschuld kan een ontbindende voorwaarde zijn van de huurovereenkomst.
23
De bewoner onderschrijft de visie van het wooninitiatief.
24
De bewoner gaat akkoord met de zorgaanbieder die gekozen gaat worden.
25
De bewoner gaat akkoord met de zorg- en dienstverleningsovereenkomst die gemaakt gaat worden. Dit is een overeenkomst tussen de bewoner en de zorgaanbieder.
26
Het persoonlijk plan dat gemaakt wordt, dient als leidraad voor de begeleiding en ondersteuning van de bewoners.

Belangstellingsformulier het BaarnHuis

Met het verstrekken van deze gegevens geeft u toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens met het doel om uw belangstelling te registreren voor BaarnHuis.
We willen graag weten wie er belangstelling heeft om nu of in de toekomst bij ons te komen wonen. Zo als het er nu voorstaat opent het BaarnHuis Q3 2025 zijn deuren voor 16 mensen met een verstandelijke beperking.
Ook als uw kind nu nog te jong is dan kunt u de belangstelling aangeven. Dit kan vanaf 16 jaar. Deze belangstellingsregistratie is geheel vrijblijvend.

Volg ons

Neem contact op

Postadres: Parkstraat 28 3743 EE Baarn
Email: stichtingbaarnhuis@gmail.com
Algemeen tel: +31(0)6 20 94 12 84
Telefoon 1: +31(0)6 30 00 23 26 (Gill Pinchetti)
Telefoon 2: +31(0)6 50 26 33 02 (Bart Sonnenberg)
IBAN: NL39RABO0355174359 t.n.v. Stichting BaarnHuis
KvK: 70910634
RSIN: 858507353